Prečo Drylok?                           základné informácie                                 jednoduchá aplikácia                                    viete, že?

Krok 1: Príprava povrchu

Ako pred každým maľovaním je príprava povrchu najdôležitejším krokom pri použití Dryloku. Pred natieraním dôkladne vyčistite povrch drôtenou kefou. Odstráňte všetky drobiace sa zvyšky malty, prachu, nečistôt, vykvetania (kryštálikov solí) a iných látok z povrchu stien. Lepší výsledok dosiahnete odstránením starých náterov drôtenou kefou, brúsením alebo inými vhodnými prostriedkami.

Krok 2: Odstránenie vykvetania

Drylok - etchBiele vápenaté usadeniny na pivničných stenách svedčia o prítomnosti vykvetania (vytvorenia kryštálikov solí). Vodorozpustné solné zložky prítomné v cemente a betóne privádza na povrch stien priesak vody. Na múroch sa vytvárajú biele práškovité nánosy (usadeniny). Tento jav nazývame vykvetanie. Nánosy zabraňujú vodovzdorným náterom priľnúť na povrch stien.

Na odstránenie tohto problému sa nánosy umyjú roztokom Drylok Etch podľa pokynov výrobcu. Spracovávaná plocha sa musí dôkladne vyčistiť. Pri použití Drylok Etch je nutné použiť gumenné rukavice, ochranné okuliare a vhodný odev na ochranu pred dotykom s pokožkou.

Krok 3: Fixovanie trhlín a dier

Trhliny a diery sa zatrú prípravkom Drylok Fast Plug. Tento materiál s konzistenciou rýchlotuhnúceho hydraulického cementu (cement tvrdnúci pod vodou) zaplní trhliny a diery, dokonca aj keď voda cez ne presakuje. Pred aplikáciou tohto prípravku sa plocha dôkladne vyčistí a odvlhčí.

Krok 4: Vyrovnanie (oprava) podlahy

Drylok - Fast PlugPlochu, ktorá môže byť zdrojom priesakov, tvorí styčný bod medzi podlahou a stenou. Za normálnych podmienok, pri tvrdnutí betónových podláh dochádza k ich zmenšovaniu a ich odťahovaniu sa od stien.

Použitím Drylok Fast Plug sa utesnia všetky medzery medzi podlahou a stenami.

Pred utesnením je nutné ich dôkladne vyčistiť vodou.

Krok 5: Aplikácia Dryloku na steny suterénov (pivníc, podzemí)


  Drylok - aplikáciaJe čas na aplikáciu Drylok Masonry Wateproofer. Pre získanie čo najlepšieho výsledného efektu sa prvý náter nanesie nylonovým alebo polyesterovým štetcom. Druhý náter sa môže naniesť štetcom alebo valčekom. Je potrebné Drylok dôkladne vtierať do pórov omietky (muriva). Na optimálne naviazanie sa aplikuje na suchý povrch. Po použití prvého galónu (prvý náter) je potrebné zmerať pokrytú plochu. Pri aplikácii na surovú, pórovitú omietku by mala byť asi 7,5-10 m2. Ak je pokrytá plocha väčšia, naniesla sa príliš tenká vrstva. Pri aplikácii na hladký povrch by mala byť plocha asi 10-12,5 m2). Potom sa nanesie druhá vrstva náteru po celej ploche steny. Pri druhom nátere by mala byť plocha pokrytá tiež asi 12,5 m2. Ak sa po niekoľkých dňoch objavujú stále priesaky, ostali stále neupchaté niektoré póry alebo priehlbiny.

Ak sa aplikuje Drylok v uzavretej miestnosti (napr. v podzemí) musí sa zabezpečiť dôkladné vetranie. Je potrebné otvoriť okná a použiť ventilátor.
Neaplikovať Drylok Waterproofer pri teplotách nižších ako 10°C. Neaplikovať na podlahy, pretože Drylok neodoláva abrazívnym (brúsiacim) účinkom zapríčineným chodením po podlahe.

Aplikácia Dryloku v exteriéroch
Omietkové (murované) budovy ako domy, garáže a ostatné stavby vystavené počasiu potrebujú ochranu vo forme Drylok Masonry Waterproofer. Porózne murivové steny nasávajú vodu ako špongia. Táto voda bude presakovať a poškodzovať vnútorné povrchy. Drylok je bariérou na prenikanie vody aj pri šľahajúcom daždi alebo krúpoch. Ak sa aplikuje na holú omietku, na vodovzdornosť a utesnenie budovy je latexový Drylok lepší ako Drylok na báze oleja. Drylok sa aplikuje na exteriérové steny po príprave povrchu podľa postupu opísaného v kroku 1.

Čistenie
Použité nástroje očistite okamžite po použití teplou mydlovou vodou.